HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PGS, TS. Võ Công Phương
Tổng giám đốc

TS. Phạm Nam Thanh
Phó tổng giám đốc

Nguyễn Duy Tân
Phó tổng giám đốc

Nguyễn Thúy Nga (KTT)
Phòng kế hoạch tài chính

Lê Minh Vương (TP)
Ban đào tạo

Nguyễn Duy Tân (TP)
Phòng kỹ thuật

Trần Văn Công (TP)
Phòng thiết kế